Sobáše

Fotenie:

Profesionálne fotenie mimo otváracích hodín – mimo expozície Vlastivedného múzea – 20 Eur.

Profesionálne fotenie v expozícií vlastivedného múzea – 50 Eur.

Ceny svadobných obradov na Zámku:

A/ snúbenci bez trvalého pobytu v Hlohovci (obaja) 

 250 eur vrátane správneho poplatku 70 eur za obrad mimo úradne určenej miestnosti (správny poplatok sa hradí matričnému úradu)

 

B/ ak je iba jeden zo snúbencov s trvalým pobytom v Hlohovci

190  eur vrátane matričného poplatku 70 eur za obrad mimo úradne určenej miestnosti (správny poplatok sa hradí matričnému úradu)

 

C/ ak obaja snúbenci majú trvalý pobyt v Hlohovci

130 eur vrátane matričného poplatku 70 eur za obrad mimo úradne určenej miestnosti (správny poplatok sa hradí matričnému úradu)

Ak sa má obrad konať mimo termínov schválených MsZ, k uvedeným sumám je potrebné pripočítať ešte správny poplatok  

20 eur za obrad mimo určenej doby.